สถาปนิกอาสาออกแบบอาคารเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Building 3

สถาปนิกอาสาออกแบบอาคารเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Building 3

Posted by niwatseo in Architecture Chiangmai

กระบวนการทำงาน

อาษา3-1

มกราคม 2554 เดินทางไปสำรวจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสนคำลือ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่โดยรอบ ที่จะจัดทำผังบริเวณอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ของโรงเรียน เพื่อให้เหมาะกสมกับสภาพแวดล้อม โดยได้พูดคุยกับครูตำรวจตระเวนชายแดดถึงความต้องการของโรงเรียน จำนนนักเรียนทั้งหมด และสอมถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่พบในโรงเรียนเช่น การขาดแคลนไฟฟ้า เพราะที่โรงเรียนจะใช้แผงโซล่าเซล ถ้าวันไหนฝนตกก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้ และได้ทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของครูและนักเรียน รวมถึงวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านแสนคำลือ จากการได้เดินสำรวจ โดยรอบของโรงเรียนและหมู่บ้านได้พบเห็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ของหมู่บ้านแสนคำลือ จึงนำมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบ

อาษา3-2

เมื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดแล้ว จึงนำเสนอต่อทีมงานเพื่อร่วมกัน ระดมความคิดเห็นในการออกแบบอาคาร อเนกประสงค์ของโรงเรียน และเริ่มจัดทำแบบร่างขั้นต้นจนพัฒนาเป็นแบบขั้นสุดท้าย นำแบบไปปรึกษากับทางโรงเรียนและประสานงานกับผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง นั้นคือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของแบบ และแนวทางการทำงานก่อสร้าง โดยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะเน้นไปใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นและหาได้ง่าย เช่นไม้ไผ่ หินแม่น้ำ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและการขนส่ง

อาษา3-3

ขอเสนอแนะ
สำหรับโรงเรียนตำรวจกตระเวนชายแดดบ้านแสนคำลือ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและการบริหารงานอย่างมีระบบ มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากร เช่น น้ำ สิ่งที่จะผลักดันต่อไปคือ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ พึ่งพาตนเองของโรงเรียน และการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

19 Feb 2014 no comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back To Top