สถาปนิกอาสาออกแบบอาคารเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Building 2

สถาปนิกอาสาออกแบบอาคารเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Building 2

Posted by niwatseo in Architecture Chiangmai

แนวความคิดการออกแบบ

อาษา2-1

ออกแบบอาคารเรียนใต้แนวความคิดที่จะปั้นโรงเรีนดีๆ เพื่อเป้าหมายชุมชนที่ยั่งยืน นิยามใหม่ของโรงเรียน ตชด (ตะเวนช่วยเด็ก)

โรงเรียนดี+สภาพแวดล้อมดี=เด็กดีมีความสุข ชุมชนยั่งยืน

ภูมิปัญญาพื้นถิ่น

การวางอาคารที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมทิศทางลม แสงแดดด เพื่อให้อาคารโปร่งโล่ง โดยนำพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ภายในอาคารให้ได้มากที่สุด เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีต่อผู้ใช้อาคาร

นวัตกรรม

การนำรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ ใช้กับอาคารโดยปรับเปลี่ยนวัสดุให้มีความแข็งแรงโดยใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการก่อสร้าง เพื่อให้อาคารมีความแข็งแรงทนทาน และเลือกวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้

อาษา2-2

ชุมชนมีสุข
สร้างสถาปัตยกรรมที่เป็นจุดรวมของคนในหมู่บ้าน ให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็ฯอยู่ของคนในชุมชน และปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของอาคาร ร่วมกันรักษาและใช้อาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อาษา2-3

16 Feb 2014 no comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back To Top