สถาปนิกอาสาออกแบบอาคารเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Building

สถาปนิกอาสาออกแบบอาคารเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Building

Posted by niwatseo in Architecture Chiangmai

โรงเรียน ตชด. บ้านแสนคำลือ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

ออกแบบและเขียนแบบ : สำนักงานสถาปนิก นิวัตร ตันตยานุสรณ์

โดย นายอัศนัย สายทอง และ น.ส. ลลิตา จรัสกร

อาษา-1

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับสมาคมสถาปนิกสยามฯ และกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารีในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาทักษะฝีมือ ของนักศึกษาสาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ในวิทยาลัยเทคนิค โดยมีสถาปนิกอาสาออกแบบอาคารเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Building) ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปประมาณ 77 กิโลเมตร แล้วขึ้นดอยไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร เส้นทางที่ขึ้นดอยมีความลาดชัน และคดเคี้ยว รถบรรทุกคันใหญ่ ไม่สามารถเข้าไปได้ ทำให้ต้องใช้ รถยนต์ 4 ล้อเข้าไป ในฤดูฝนอาจเดินทางไม่สะดวก เนื่องจากถนนเป็นดินลูกรัง

อาษา1-2
บริบทโดยรอบของโรงเรียน มีชุมชน บ้านแสนคำลือ จำนวน 60 ครัวเรือน มีประชากร 337 คน ประกอบไปด้วย เผ่ามูเซอแดง ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือ ภูตผี ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร พืชที่ปลูก ได้แก่ กระเทียม พืชผัก ถั่วแดงหลวง และข้าวโพด บ้านเรือนของชุมชน ที่อยู่บริเวณโรงเรียนมีลักษณะยกใต้ถุนสูง โครงสร้างไม้ เนื้อแข็ง หลังคาจั่วมุงด้วยหญ้าคา หรือกระเบื้อง สังกะสี ผนังเป็นฝา ฟากที่ทำด้วย ไม้ไผ่สาน มีรูปแบบการสานที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน มีชายอยู่นอกชายคา มีบันได เป็นท่อนไม้ยาวพาดเป็นทางขึ้น-ลง ของบ้าน โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ราบ ล้อมรอบด้วยภูเขา มีแม่น้ำไหลผ่าน อากาศหนาวเย็น ในช่วงฤดูหนาวโดยในพื้นที่จะรับลมภูเขาจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูร้อนอากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วนในช่วงกลางคืนอากาศจะเย็นสบาย โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่ มีนักเรียนจำนวน 118 คน มีครูตำรวจตระเวณชายแดน 5 นาย โรงเรียนใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยได้จากแผงโซลาเซล ใช้น้ำจากประปาภูเขา แลบ่อบาดล ภายในบริเวณโรงเรียนมีแปลงเกษตรปลูกผัก บ่อเลี้ยงปลา เล้าหมู เล้าไก่ เลี้ยงไว้สำหรับเป็นอาหารกลางวันให้กับ เด็กนักเรียนในโรงเรียน

อาษา1-3

13 Feb 2014 no comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back To Top